Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF)

Són entitats sense ànim de lucre, constituïdes legalment, que tenen com a finalitat la protecció de menors; reuneixen els requisits previstos i estan acreditades d’acord amb el Decret 337/1995, de 28 de desembre, per desenvolupar les funcions de mediació que els atribueix la llei per integrar els infants en una família.

Funcions encomanades a les ICIF:

  • Estudi, valoració i preparació de les famílies que han sol·licitat l’acolliment d’un infant.
  • Recerca de famílies acollidores per a l’infant proposat.
  • Acoblament de l’infant en la família acollidora mitjançant l’equip especialitzat.
  • Seguiment posterior de l’infant d’acord amb les directrius de l’organisme competent.
  • Formació de les famílies acollidores candidates.
  • Promoció de l’acolliment.
  • Col·laboració en la gestió del finançament del servei prestat per les famílies acollidores en la manera com s’estableixi mitjançant conveni.
  • Llistat d’ICIF a Catalunya
    Actualment hi ha una desena d’ICIF arreu del territori. Des d’aquest enllaç, podeu descarregar un document amb tot el llistat complert i actualitzat.