Ajuts a l’acolliment

L’ajut mensual que es dóna per a tenir un infant acollit està al voltant d’uns 333€/mes de base. S’incrementa uns  97€ per desplaçament si tens visites biològiques a Barcelona ciutat en el cas de viure fora si la visita és a més de 25km de la casa dels acollidors. Al cas d’acolliments de menors amb necessitats educatives especials (NEE) o urgència i diagnòstic l’ajuda básica és d’uns 859,00€/mes.

Per cobrir despeses extraoardinàries (ortodòncia, ulleres, logopèdia, sessions psicològiques, fisioteràpia, hidroteràpia, hipoteràpia, etc.) es poden demanar ajudes extraordinàries. S’ha de presentar a l’ICIF sol·licitud acompanyada de pressupost . L’ajuda extraordinària estarà condicionada a l’aprovació i disponibilitat de pressupost per part del ICAA (Institut Català d’Acolliments i Adopcions).

Pel que fa a la declaració de la renda cal tenir present que  “L’ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar resta exempt de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), d’acord amb l’article 7, apartats h) i z), de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Tanmateix, en molts casos, la Generalitat no declara -per error- a Hisenda les prestacions econòmiques per acolliment com a exemptes. Pulseu Aquí  [1] per anar directament a l’apartat de la pàgina web d’AFABAR on es donen recomanacions del que s’haurà de fer si us trobeu en aquest cas.

Fonts consultades i enllaços:

[1] Pàgina web de L’Associació de Families Acollidores de Barcelona [AFABAR]. URL: www.afabar.org