Glossari

 

Nota: Veure fonts consultades al peu. El numbre entre claus [] indica la font consultada per cada entrada en particular.

Centres d’acollida: són cases o pisos on els infants que han estat separats de la seva família són atesos en un primer moment mentre que s’estudia la seva situació [1].

Centres residencials: són cases o pisos on viuen els infants que estan a l’espera de ser acollits. S’hi estan mentre no poden ser amb la seva família d’orígen o preparen la seva independència fins la majoria d’edat.

Desemparament: és la situació de risc envers el desenvolupament de l’infant, donada la manca o inadequada atenció per part de la seva família (higiene, salut, abandonament, maltractament, manca d’alimentació…).

DGAIA: Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. És l’organisme responsable de la protecció dels infants a Catalunya i depén del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Família biològica: és la família natural de l’infant, els pares i germans.

Família extensa: és la família natural de l’infant entesa de forma àmplia: avis, oncles, cosins.

Guarda: és el deure d’atendre i educar un infant. En l’acolliment és la família acolllidora qui té la guarda de l’infant.

ICAA: és l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, responsable de tot allò que té a veure amb l’acolliment i l’adopció a Catalunya. És un organisme autònom del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

ICIF: Són les Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar, entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la protecció dels infants, que reuneixen els requisits previstos. Estan acreditades d’acord al Decret 337/1995, de 28 de desembre, per desenvoupar les funcions de mediació que preveu la llei per integrar els infants en una família.

Potestat o pàtria potestat: és el conjunt de drets i obligacions que la llei reconeix als pares i mares sobre els seus fills quan són menors d’edat o estan incapacitats. En alguns casos en els que intervé l’Administració per incompliment dels pares, la potestat es pot dividir en tutela i guarda.

Tutela: és la responsabilitat legal que s’adjudica a una entitat administrativa sobre una persona menor d’edat o amb alguna discapacitat. A Catalunya, la tutela dels infants en situació de desemparament recau sobre la DGAIA.

UCAE: famílies acollidores professionalitzades en unitats de convivència d’acció educativa (UCAE)
1. L’acolliment en una unitat convivencial d’acció educativa és el que exerceixen persones prèviament seleccionades i qualificades per raó de llur titulació, formació i experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència.
2. L’acolliment en una unitat convivencial d’acció educativa es pot acordar fonamentalment respecte d’infants o adolescents amb diversitat funcional, grups de germans i altres en dificultats especials o amb necessitats educatives especials.

Fonts consultades:

[1]  Acolliment Familiar. Preguntes més freqüents, experiències, webs d’interés, informació, etc. URL: http://acollimentfamiliar.blogspot.com.es/